Disclaimer

Wettelijke informatie1
Deze Website wordt geëxploiteerd door de vennootschap DIOTIMA SA/NV, (rechtsvorm, maatschappelijke zetel, maatschappelijk kapitaal, inschrijvingsnummer bij de kruispuntbank van ondernemingen,Parc Industriel 20 – 1440 Wauthier-Braine, tel: 02/366 99 43, info@sothys.be.
Directeur van de publicatie van deze Website is mevrouw Valérie Nelissen Grade, in haar hoedanigheid van Filiaaldirectrice België – Luxemburg van SOTHYS BELGIË.

Auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten
De vennootschap DIOTIMA SA/NV (RCS PARIS 451 170 807) is houder van de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deze Website of op sommige bestanddelen ervan die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en rechten op afbeelding, uit eigen hoofde of met de toestemming van hun eigenaar of titularis.
Ook de vennootschap DIOTIMA SA/NV kan houder zijn van intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten betreffende bepaalde bestanddelen van deze Website die niet vrij zijn van rechten, met name merken, auteursrechten en rechten op afbeelding, uit eigen hoofde of met de toestemming van hun eigenaar of titularis.
Ieder gebruik via welk procedé ook (met name het downloaden, reproduceren, verzenden of weergeven) van het geheel of een deel van deze Website of van een van de bestanddelen ervan (met name foto"s, beelden, teksten, merken, logo"s en domeinnamen) voor andere doeleinden dan niet-commercieel, persoonlijk en privégebruik zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SOTHYS PARIS of DIOTIMA SA/NV, is uitdrukkelijk verboden.
Elk ongeoorloofd gebruik van een van deze elementen wordt beschouwd als namaak en wordt strafrechtelijk bestraft.
Elk geoorloofd gebruik moet gebeuren met inachtname van de auteursrechten en met name de vermelding van de auteur van het weergegeven werk.

Gebruik van de verstrekte gegevens
Wanneer u ons contacteert, deelneemt aan wedstrijden of antwoordt op enquêtes, hebt u de mogelijkheid om uw naam en adres en andere u betreffende persoonlijke gegevens aan DIOTIMA SA/NV te laten. DIOTIMA SA/NV kan die gegevens dan gebruiken om u beter te informeren over de Sothys®-producten, over speciale aanbiedingen, te communiceren over wedstrijden, enz.
U kunt echter ook kiezen om geen gegevens in te vullen, wat tot gevolg kan hebben dat u bepaalde functies van deze Website niet kunt gebruiken en/of commerciële aanbiedingen misloopt.
De aldus verzamelde gegevens zullen door DIOTIMA SA/NV als strikt vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend. In het kader van de deelneming aan wedstrijden, geeft u DIOTIMA SA/NV evenwel toestemming indien u zou winnen, om op deze Website bepaalde naamsgegevens bekend te maken.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de u betreffende gegevens, recht dat u kunt uitoefenen door een brief te richten aan DIOTIMA SA/NV, Parc industriel 20 – 1440 Wauthier Braine (België) of een e-mail aan info@sothys.be.
Van uw kant dient u zich te onthouden, ten aanzien van de naamsgegevens waar u door het raadplegen van deze Website toegang toe kunt krijgen (met name raadpleging van de pagina"s betreffende de wedstrijden) van iedere vorm van verzameling of ongeoorloofd gebruik van die gegevens en in het algemeen, van iedere handeling die de privacy of de reputatie van mensen kan schaden.

Gebruik van cookies
Bij uw bezoek aan deze Website is het mogelijk dat uw browser automatisch cookies installeert. Cookies zijn kleine informatiebestanden die we gebruiken om gegevens te verzamelen over uw bezoek aan de site. DIOTIMA SA/NV gebruikt deze gegevens om het gebruiksgemak en de functionaliteit van deze Website te verbeteren en u informatie en diensten van betere kwaliteit te kunnen bieden. Als u niet wenst dat die gegevens verzameld worden, kunt u uw browser zo instellen dat hij de installatie van cookies blokkeert.

Hyperlinks
Deze Website kan links bevatten naar andere websites. DIOTIMA SA/NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid of de inhoud van of verkregen via die andere websites.
Het plaatsen van hyperlinks naar deze Website is enkel mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van DIOTIMA SA/NV.

Aansprakelijkheid
DIOTIMA SA/NV stelt alles in het werk om u bruikbare en bevestigde tools en/of informatie te bieden maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, niet-beschikbaarheid van informatie en/of aanwezigheid van virussen of welke andere kwaadaardige software ook op deze Website.
DIOTIMA SA/NV biedt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot het geheel of een deel van deze Website.
In geen geval kan DIOTIMA SA/NV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen die voortvloeien uit de toegang tot deze Website of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, en uit het gebruik van deze Website.

Toepassing en wijziging van deze voorwaarden
De onderhavige voorwaarden betreffende de toegang tot en het gebruik van deze Website worden geacht zonder voorbehoud te worden aanvaard door iedere bezoeker die toegang neemt tot deze Website nadat ze online zijn geplaatst.
We wijzen u erop dat deze voorwaarden op ieder ogenblik gewijzigd kunnen worden. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door ze op de Website te plaatsen en worden geacht aanvaard te worden onder dezelfde omstandigheden als hierboven vermeld.

Toepasselijk recht
De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken, uitsluitend rechtsprekend in het Frans, zijn als enige bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de toegang tot of het gebruik van deze Website.

Contact
Vragen of opmerkingen aangaande dit bericht kunnen gericht worden aan de vennootschap DIOTIMA SA/NV, Parc industriel 20 – 1440 Wauthier Braine (België) of aan het e-mailadres info@sothys.be.